Kısa Zikirler, Anlamları ve Faziletleri

Zikir, zihinde tutmak, hatırlamak, anmak gibi anlamlara gelir. Kavram olarak ise zikir, Allah’ı anmak üzere söylenmesi ve yapılması tavsiye edilen, sözlü ve ameli eylemleri kapsayan davranışların tümüne denir.  Allah’ı isimleriyle anmak, hamd etmek, tesbih etmek, Kur’an okumak, Kur’ân’ı dinlemek ve dua etmek dil ile yapılan zikirdir ve kalp ile yapılan zikre yol açmalıdır. Kalp ile yapılan zikir, ameli zikirlere yani bedenin zikrine yol açmalıdır. Bedenin zikri de Allah (c.c)’ın biz kullarına farz kıldığı ibadetleri yerine getirmekten geçmektedir.

Zikir hakkında şu hadisleri paylaştıktan sonra kısa zikirler, anlamları ve faziletlerine göz atabilirsiniz.

“Rabbini zikredenle etmeyenin hâli diri ile ölünün hâli gibidir.” yani Rabbini zikreden kimse diridir, Rabbini zikretmeyen kimse de ölüdür. [Buhârî, Deavât, 66)]

“Yâ Hafsa! Çok konuşmaktan sakın. Söylenen şey zikrullah olmadıkça kalbi öldürür. Fakat Allah’ın zikrini çok yap. İşte bu kalbi diriltir.” [Ali el-Müttâkî, No: 1896]

KISA ZİKİRLER, ANLAMLARI VE FAZİLETLERİ

1- “Sübhanallahi Ve Bihamdihi” Zikri

Anlamı: “Allah (c.c)’ı hamd ile tesbih ederim” demektir.

Fazileti: Buhârî Ebû Hüreyre (ra.)’dan rivayeten;

Efendimiz (s.a.v) “Her kim günde yüz kere “Sübhânallâhi ve Bihamdihi” derse o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yâni mağfiret olunur.” Buyurmuştur. [Buhârî, Deavât, 65]

2- “Sübhanallahi Ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim” Zikri

Anlamı: “Allah’ı hamd ile tesbîh ederim, büyük Allah’ı tesbîh ederim” demektir.

Fazileti: Buhârî Ebû Hüreyre (ra.)’dan rivayeten;

Efendimiz (s.a.v) “İki kelime vardır ki Rahman Teâlâ’ya sevgili, lisanda hafif, mîzanda da ağırdırlar.” Buyurmuştur. [Buhârî]

3- “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” Zikri

Anlamı: “Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak Allah’ın tevfik ve yardımıyladır” demektir.

Fazileti: Esed İbni Veda’a (r.a)’dan rivayetle,

Rasulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: “Her kim, her gün, yüz kere: ‘Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh” derse, fakirlik, ebediyyen ona isabet etmez.” [İbni Ebi’d Dünya, Terğib 2/449]

4- “La İlahe İllallah” Zikri

Anlamı: “Allah (c.c)’dan başka ilah yoktur” demektir.

Fazileti: “Efendimiz (s.a.v) “İmânınızı dâima yenileyiniz” buyurduğunda

“-Yâ Rasûlallah imânımızı nasıl yenileyeceğiz?” diye soruldu. Efendimiz (s.a.v) “Lâ ilâhe illallah” zikr-i şerifini çok yapınız, buyurdu. [İbn Hanbel – Hâkim]

“Bir kul ihlâs ile bu zikri okursa, bu hiçbir hicaba takılmadan yükselir. Allah’a vâsıl olunca Allah bunu söyleyene nazar eder. Allah bu tevhîd getirene nazar etti mi onu rahmetine dâhil etmesi Allah’ın hakkıdır.” [Tirmizî, Deavât, 86]

5- “Sübhanallah” – “Elhamdülillah” – “Allah-u Ekber” Zikirleri

“Sübhanallah”: “Allah noksanlardan münezzehtir.” demektir.

“Elhamdülillah”: “Şükür Allah’adır, Allah’a şükürler olsun, hamd Allah’adır.” anlamlarına gelmektedir.

“Allah-u Ekber”: “Allah en büyüktür. Allah her şeyden üstündür, uludur, azametlidir.” demektir.

Faziletleri: Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Her namazdan sonra ‘otuz üçer kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu ekber’ derseniz, tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da, ‘Lâilaheillallahü vahdehu lâ şerika leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr’ derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa, affolunur.” Buyurmuştur. [Müslim, Mesacid: 146; Ebû Dâvud, Vitir: 2]

6- “Hasbünallahü ve Ni’melvekîl” Zikri

Anlamı: “Allah bana yeter. O ne güzel vekildir.” demektir.

Fazileti: Bu Zikir bütün korkan kimselerin emniyetli sığınağıdır. [Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, no: 3715]

Kuvvet-i îmân ve îkan ile bu zikr-i şerîfin tekrarına ve tilâvetine devam olunsa, mal ve can üzerine gelmesi melhuz olan musibet ve tehlikelerden insanı mahfuz kılar.

7- “Estağfirullâhe Ve Etûbu İleyh” Zikri

Anlamı: “Allâh’tan mağfiret dilerim ve O’na tevbe ederim” demektir.

Fazileti: “Vallâhi ben günde yetmiş defadan fazla Allâh’tan mağfiret diler ve O’na tevbe istiğfar ederim.” [Buhârî (6307); Tirmizî (3259)]

“Şüphesiz benim kalbim perdelenir ve muhakkak ben bir günde yüz defa Allâh’tan mağfiret diliyorum.” [Müslim (2702); Tirmizî (1515)]

8- “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” Salat-ı Şefiri

Anlamı: “Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline rahmet eyle.” demektir.

Faziletleri: “Her kim bana bir defa salât ederse, Allâh’u Teâlâ’da ona on salât eder.” [Müslim (408); Ebû Dâvûd (1530)]

“Kıyâmet günü insânların bana en yakın olacak olanı, bana en çok salât edenidir.” [Tirmizî (484); İbn Ebî Şeybe (31787)]

9- “Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayır” Zikri

Anlamı: “Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim bu işi hayırla tamamla!” demektir.

Fazileti: Okuyan kişinin işiniz hayırla sonuçlanır, size zahmetli olan, sıkıntılı olan her iş hafif ve sıkıntısız şekilde (Allah (c.c)’ın izni ile) hallolur ve zor işler zahmetsizce tamamlanır.

10- “ Lâ İlâhe İllallâhu Vahdehu Lâ Şerike Leh, Lehü’l-Mülkü ve Lehu’l-Hamdu ve Huve Alâ Kulli Şeyin Kadîr” Zikri

Anlamı: “Allâh’tan başka hak ilâh yoktur. O birdir ve tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd ona mahsustur. O, her şeye gücü yetendir” demektir.

Fazileti: Ebû Hureyre (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre, Efendimiz (s.av);

“Her kim günde yüz defa derse, bu onun için on köle azat etmesine denk olur. Ona yüz hasene yazılır. Ondan yüz seyyie (günah) silinir ve bu onun için o günün akşamına kadar şeytana karşı bir himaye olur. Bundan fazlasını yapan kimse müstesna hiçbir kimse de onun yaptığından faziletlisini yapamaz.” Buyurmuştur. [Buhârî (3293); Müslim (2691)]

11-“Sübhanallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” Zikri

Anlamı: “Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür” demektir.

Fazileti: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey Âdem oğlu, fecirden ve asırdan sonra bir saat beni zikret, bunların arasına ben kefilim.” [Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, no: 6055]

4.7/5 - (165 Değerlendirme)
  • emeğinize sağlık, çok teşekkürler

    Avatar salih 5 Nisan 2023 11:09 Cevapla
  • Allah sizden razı olsun . Çok güzel zikirler.

    Avatar Enes 11 Mayıs 2021 22:02 Cevapla
  • Her gün okunabilecek güzel zikirler. Emeği geçenlerden Allah (c.c) razı olsun inşallah.

    Avatar Anonim 11 Nisan 2021 15:01 Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.